Zamówienia Publiczne

Oferujemy kompleksową pomoc prawną zarówno dla zamawiających jak i podmiotów startujących w przetargach (wykonawców) w toku przygotowania i przeprowadzania procesu zakupowego oraz w czasie realizacji zawartej umowy. Zamawiającym oferujemy nasze usługi w zakresie organizacji procesu zakupowego – na bazie przeprowadzanych analiz projektujemy efektywne procedury zakupowe oraz wdrażamy je w przedsiębiorstwach naszych klientów.

ZAMAWIAJĄCYM OFERUJEMY

 • analizę przedmiotu zamówienia pod kątem wyboru optymalnego trybu udzielenia zamówienia,
 • opracowanie (lub sprawdzenie) specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i pozostałej dokumentacji postępowania,
 • opracowanie (lub sprawdzenie) wzoru umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
 • w procedurach o dużej wartości – doradztwo w zakresie wyboru właściwej strategii prowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz właściwego przygotowania przeprowadzenia postępowania,
 • wsparcie prawne w zakresie prowadzenia dokumentacji postępowania,
 • redagowanie, opiniowanie lub sprawdzanie korespondencji w toku postępowania,
 • wsparcie prawne w zakresie badania i oceny ofert.


NASZA OFERTA DLA ZAMAWIAJĄCYCH OBEJMUJE RÓWNIEŻ:

 • Pomoc prawną w zakresie organizacji procedur prawa zamówień publicznych:
 • opracowywanie wewnętrznych regulacji zakupowych (regulaminy udzielania zamówień, instrukcje zakupowe, polityki i strategie zakupowe),
 • opracowywanie wzorów dokumentów,
 • audyty procedur udzielania zamówień obowiązujących u zamawiającego.
 • Zastępstwo prawne w zakresie procedur Prawa Zamówień Publicznych:
 • kompleksowe przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w imieniu zamawiającego,
 • nadzorowanie prawidłowego przebiegu procesów udzielania zamówień.
 • reprezentację zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą lub sądami okręgowymi.

WYKONAWCOM OFERUJEMY:

 • analizę specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod kątem naruszenia zasad uczciwej konkurencji przez zamawiającego oraz innych zapisów dyskryminujących lub mogących mieć wpływ na ocenę oferty wykonawcy,
 • sporządzanie i opiniowanie dokumentacji związanej z przystąpieniem do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
 • doradztwo przy sporządzaniu ofert,
 • doradztwo dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
 • sprawdzanie ofert pod kątem spełnienia wymogów postawionych przez zamawiającego,
 • analizę ofert konkurencyjnych wykonawców,
 • wsparcie prawne w toku rokowań prowadzonych w negocjacyjnych trybach zamówień publicznych,
 • redagowanie (lub sprawdzanie) korespondencji kierowanej do zamawiającego w toku postępowania,
 • pomoc prawną na etapie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 • przygotowywanie (lub sprawdzanie) informacji o niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego lub zaniechaniu przez zamawiającego czynności do której był on zobowiązany (odpowiednik instytucji „protestu”),
 • sporządzanie odpowiedzi na wniesione środki ochrony prawnej,
 • analizę ryzyk prawnych zawartych umów,
 • analizę dopuszczalności zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 • obsługę prawną sporów powstałych po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • analizę zasadności wnoszenia oraz sporządzanie (lub sprawdzanie) odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej i skarg do sądu okręgowego,
 • reprezentację wykonawców w procedurach odwoławczych toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą lub sądem okręgowym.

Prawnicy kancelarii obsługują Klientów w językach: polskim, angielskim i niemieckim.

AKTUALNOŚCI
KONTAKT

HMK KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
ul. Wolska 64A lok. 20
01-134 Warszawa

tel. kom. +48 697 277 727
Kancelaria@hmklegal.pl