Spory z bankami i instytucjami finansowymi

Nasza Kancelaria specjalizuje się w reprezentacji Klientów pokrzywdzonych przez banki oraz instytucje finansowe. W naszej codziennej pracy stykamy się z przykładami nieetycznych i bezprawnych działań tychże instytucji, które często wykorzystują swoją silniejszą pozycję rynkową. Nasze starania zawsze zmierzają do przywrócenia równowagi kontraktowej pomiędzy stronami.

Obecnie reprezentujemy m.in. grupę kilkudziesięciu Klientów Banku DNB Bank Polska S.A. w sporze o przywrócenie warunków promocyjnych umowy kredytu hipotecznego, które w naszej ocenie zostały klientom bezprawnie anulowane.

Nieuczciwe praktyki rynkowe banków i instytucji finansowych

Jeżeli w trakcie nabywania produktu finansowego uzyskaliście Państwo błędne informacje co do charakteru produktu/ inwestycji tj. np. okresu jej trwania, wypełniania obowiązków wynikających z umowy, poziomu ryzyka inwestycyjnego, czy też barier dotyczących rozwiązania umowy (np. wysokie opłaty), w efekcie czego ponieśli Państwo niepowetowaną szkodę, to Kancelaria może pomóc. Konieczne będzie wykazanie, że działanie przedsiębiorcy zniekształciło Państwa wyobrażenie o istotnych cechach inwestycji i że gdyby do takiego zniekształcenia nie doszło to decyzja konsumenta mogłaby być inna.

Kredyt walutowy i ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Wspieramy konsumentów w sporach z bankami na tle zawartych przez nich umów kredytowych indeksowanych do franka szwajcarskiego, czy też denominowanych w euro.

W ramach pomocy udzielanej Klientom kancelarii przeprowadzamy kolejno:

  • analizę postanowień umowy kredytowej pod kątem ich legalności. Na tym etapie oceniamy, czy kredytobiorcy przysługują roszczenia w związku z zawartą umową kredytu i wskazujemy ich podstawę;
  • analizę finansową skutków zastosowania niedozwolonego postanowienia (klauzuli abuzywnej). Na tym etapie oceniamy jakie są finansowe skutki obecności klauzul niedozwolonych dla kredytobiorcy, a w konsekwencji, czego będziemy domagać od banku;

Po przeprowadzeniu analizy podejmujemy z Klientem decyzję o skierowaniu do banku wezwania zawierającego żądania, a jeżeli takie działanie nie przyniesie oczekiwanego skutku, występujemy z żądaniami na drogę postępowania sądowego.
Bazując na naszym dotychczasowym doświadczeniu, tym konsumentom, którzy nie dysponując wkładem własnym na zakup mieszkania zawarli niekorzystne umowy ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, udzielamy kompleksowego wsparcia w zakresie odzyskania bezprawnie pobranych składek. W świetle aktualnego orzecznictwa sądowego postanowienia umowy kredytu nakładające na konsumentów obowiązek zawarcia takiej umowy ubezpieczenia są niedozwolone, a dalej, są wobec konsumentów bezskuteczne, czyli należy je traktować jako niebyłe.

Ponadto poddajemy analizie zasadność roszczeń, podejmujemy negocjacje, próby ugodowe, a także inicjujemy postępowania o zapłatę równowartości wpłaconych przez konsumentów składek w wykonaniu zawartych w takich okolicznościach umów ubezpieczenia.

AKTUALNOŚCI
KONTAKT

HMK KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
ul. Wolska 64A lok. 20
01-134 Warszawa

tel. kom. +48 697 277 727
Kancelaria@hmklegal.pl