Spory z towarzystwami ubezpieczeniowymi

HMK KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH posiada bogate i ugruntowane doświadczenie się w reprezentacji Klientów pokrzywdzonych przez towarzystwa ubezpieczeniowe oraz instytucje finansowe. W ramach świadczonych usług podejmujemy wszelkie działania zmierzające do przywrócenia równowagi w relacjach KLIENT – TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE.

Ponadto udzielamy pomocy prawnej w zakresie wszystkich ubezpieczeń majątkowych i na życie. Reprezentujemy klientów na etapie postępowania likwidacyjnego oraz na etapie procesu sądowego. Oferujemy naszym klientom specjalistyczna, kompleksową i rzetelną pomoc w rozwiązywaniu sporów dotyczących wszelkiego rodzaju umów ubezpieczenia.

Prowadzone przez nas sprawy dotyczą w znacznej mierze roszczeń z tytułu:

 • naliczenia drakońskiej opłaty likwidacyjnej przez towarzystwa ubezpieczeniowe w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;
 • szkód w pojeździe na podstawie obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia autocasco, a wynikających z nieprawidłowego rozliczenia szkody całkowitej, kosztów naprawy lub kosztów najmu pojazdu zastępczego albo z nieuzasadnionej odmowy przyjęcia odpowiedzialności przez ubezpieczyciela;
 • szkód na osobie, w tym uszkodzeń ciała, chorób i śmierci na podstawie ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia na życie, w tym NNW,
 • szkód w mieniu, w szczególności nieruchomości na podstawie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń,
 • szkód w przewożonym towarze na podstawie ubezpieczenia OC przewoźnika,
 • szkód, w tym utraconych zysków, w prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie odpowiedniego ubezpieczenia finansowego,
 • niezapłaconych należności na podstawie ubezpieczenia wierzytelności pieniężnych.

 

Opłaty likwidacyjne

W szczególności posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi oraz pośrednikami w sprzedaży ubezpieczeń z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.
Z sukcesem zakończyliśmy do tej pory ponad 100 postępowań sądowych związanych ze stosowaniem klauzul niedozwolonych przez takie towarzystwa ubezpieczeniowe jak:

 • AXA,
 • Aegon,
 • GENERALI,
 • Skandia
 • PKO TUnŻ,

W ramach świadczonej pomocy prawnej pomagamy konsumentom uwięzionym w niechcianych produktach finansowych i negocjujemy z towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych o ustalenie bądź o zapłatę aż do uzyskania prawomocnych wyroków.

AKTUALNOŚCI
KONTAKT

HMK KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
ul. Wolska 64A lok. 20
01-134 Warszawa

tel. kom. +48 697 277 727
Kancelaria@hmklegal.pl